Strategy
Written by Joel Sunnehall
July 10, 2021

Storföretag, använd dina existerande tillgångar och skapa nya digitala affärer

Fler och fler svenska storföretag inser att de kan, och behöver, använda sina existerande tillgångar för att skapa nya digitala affärer. Syftet kan vara att nå nya marknader och kundgrupper, skapa kompletterande produkter och tjänster, skapa konkurrensfördelar med innovation eller försvara sig mot disruption.

Vattenfalls Incharge med vd Tomas Björnsson är ett bra exempel på hur Vattenfall nyttjat kapital, expertis, nätverk, varumärke, infrastruktur och andra styrkor för att bygga en verksamhet inom e-mobility. Läs mer i artikeln Vattenfalls corporate venture InCharge – driver innovation inom e-mobility.

När man som företag har identifierat områden värda att satsa på uppstår ofta frågan hur man bäst bedriver utvecklingen av nya affärer. Är det i formen av interna projekt, genom etablerandet av ett innovationslabb, en accelerator, investeringar (corporate venture capital) eller något annat? Ofta förstår man intuitivt att det krävs något helt annat för att bygga nya affärer än att utveckla en existerande men är osäker på vägvalet.

Fördelar med Corporate Venture Building

Corporate Venture Building handlar om att från scratch utveckla och testa nya affärer i form av små självständiga verksamheter, antingen som egna bolag eller i en organisationsform som liknar detta. Det är ofta en del av en innovationsstrategi där även investeringar (corporate venture capital) och partnerskap är andra viktiga komponenter.

I stort kan fördelarna med Corporate Venture Building sägas komma från att använda existerande tillgångar i företaget med styrkorna av en startup-miljö;

Startupmiljöns styrkor…

En startup är genom sin snabbrörlighet optimal för att utforska affärsmöjligheter och successivt anpassa sig för att skapa framgång. Tvärfunktionella team, möjligheten att fritt välja modern teknik, fokus på vad som verkligen gör skillnad och metodik anpassad för uppgiften gör att startups många gånger kan utveckla och lansera produkter på marknaden  år innan konkurrenter med en mer långsam approach. Genom att vara oberoende så kan startups utmana vedertagna “sanningar” och existerande branschstrukturer.

Genom att en startup, per definition inte har tillgångar, så har den också väldigt lite att förlora. Den kan därmed hantera mycket större risker. Riskprofilen, ofta tillsammans med möjlighet till incitament i form av ägande, skapar möjlighet att attrahera entreprenöriell talang.

I kombination med ditt företags tillgångar…

Storföretag å andra sidan må röra sig långsammare men man har stora och ovärderliga tillgångar i form av kapital, djupt branschkunnande, infrastruktur och affärssystem för skalning, stora kundbaser och data om kundbehov, preferenser och beteenden samt varumärke som det många gånger tagit årtionden att bygga upp.

Ger ökad chans att lyckas.

Corporate Venture Building handlar om att att kombinera dessa väsensskilda världars styrkor (illustrerat i bilden nedan) och på så sätt väsentligt öka chansen att bli framgångsrik.
Gör man detta på rätt sätt kan man faktiskt öka chansen 60 gånger att skapa en framgångsrik storskalig affär jämfört med en oberoende startup. För mer information, läs Why Corporate Venture Building Should be Part of your Innovation Strategy in 2021 (Hint: you can beat startups 60 times over)

Done right means combining your corporate assets with the strengths of the startup model

Vad krävs för att lyckas med Corporate Venture Building

För att komma igång med Corporate Venture Building behövs åtminstone följande:

  • Stöd från VD och styrelse – Corporate Venture Building kräver långsiktig investering oavsett konjunkturläge för att skapa framgång.
  • Erfarna Venture Leads och Developers – tillgång till individer som besitter rätt kompetens, inställning och arbetssätt är ett måste. Att rekrytera kan vara svårt innan man byggt upp ett varumärke som arbetsgivare. Här är partnerskap med externa firmor specialiserade på att driva och utveckla corporate ventures en möjlighet.
  • Tydlig innovationshypotes – som är i linje med moderbolagets strategiska riktning och beskriver varför och hur man ska satsa på nya initiativ. Frågor som om man ska strategiskt stödja eller utmana sin ägare behöver besvaras.
  • Investeringsprocess och kommitte – en tydlig process för hur man fattar beslut kring nya initiativ, vad som krävs för olika milstolpar i utvecklingen, nedstängning av misslyckade initiativ osv. Denna bör vara skild från kärnverksamhetens uppföljnings- och beslutsstruktur för att möjliggöra snabba beslut.
  • Legal struktur – en struktur som kan agera ägare för flera dotterbolag och idealt också tillåta ägande från personal och andra företag.
  • Styrelse / rådgivningsstruktur – en styrelse där det ingår individer med erfarenhet av att bygga startups och som dessutom säkerställer en koppling till modern för att nyttja relevanta tillgångar.
Is your company ready for Corporate Venture Building?
Strategy
Written by Joel Sunnehall
July 10, 2021